Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

YURT DIŞINDA EĞİTİM GÖREN VE HALEN YURT DIŞINDA OLUP DEVLET HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN MUAF TUTULMAK İSTEYEN TABİP VE UZMAN TABİPLERİN DİKKATİNE!!!...

Güncelleme Tarihi: 16/02/2017

               
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunun, 07/09/2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Geçici 11 Maddesi’nde “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yurt dışında tabiplik veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlayan tıp doktorları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Türkiye’ye dönmek ve en az üç yıl süreyle Türkiye’de fiilen meslek icrasında bulunmak şartıyla Devlet hizmeti yükümlülüğünden muaf tutulur.” hükmü yer almaktadır.

 

 

Bu kapsamda, söz konusu kanun hükmü ile ilgili uygulamada ortaya çıkacak tereddütlerin giderilmesi ve uygulamada birliğin sağlanması bakımından yapılacak işlemler;

Kanunun yayımı tarihinden önce yurt dışında eğitimlerini tamamlayan ve altı ay içinde Türkiye’ye dönen ve başvuruda bulunan tabip ve uzman tabiplerden istenecek belgeler;

 

1-   Örnek dilekçe,

2-   Yurt dışından aldıkları tıp diplomasının Türkçe çevirisinin konsolosluk onaylı sureti,

3-   Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan diploma denklik belgesi sureti,

4-   Yurt dışından aldıkları uzmanlık veya yan dal uzmanlık belgesinin Türkçe çevirisinin konsolosluk onaylı sureti ile denklik işlemleri için gerekli belgeler,

5-   Maliye Bakanlığı vergi dairelerine yatırılan 670,40TL diploma ve uzmanlık harcı makbuzu,

6-   T.C. Kimlik fotokopisi,

7- İl Emniyet Müdürlüğünden alınan yurt dışı giriş-çıkış kaydı (her sayfası ıslak imzalı olacak)

8- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Yabancı uyruklu olup, sonradan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığına geçenler için) 

Kanunun yayımı tarihinden önce yurt dışında eğitimlerini tamamlayıp denkliğini alamayan tabip ve uzman tabiplerde denklik şartı aranacaktır.

Başvurular Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.

 

Örnek Dilekçe

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

(Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne)

 

  

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunun, 07/09/2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Geçici 11. Maddesinde  Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yurt dışında tabiplik veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlayan tıp doktorları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Türkiye’ye dönmek ve en az üç yıl süreyle Türkiye’de fiilen meslek icrasında bulunmak şartıyla Devlet hizmeti yükümlülüğünden muaf tutulur.” hükmü doğrultusunda Türkiye’de meslek icrasında bulunmak istiyorum.

Arz ederim.

 

 

                                                                                                           Adı Soyadı ve İmza

 

EKLER:

1-

2-

3-

4-

5-

6-

ADRES VE İLETİŞİM;